Нашият процес

Проектът Refu'IN стартира през декември 2019 г. и завършва през декември 2022 г. Проектът включваше 5 основни етапа, които бяха разпределени през 3-те години на проекта: - Изграждане на изследователски материали - Събиране и анализ на данни - Изграждане на набор от инструменти - Финална конференция и обучение

Международни и транснационални срещи:

По време на процеса на разработване на проекта бяха проведени срещи на вътрешно и международно ниво. Тези срещи позволиха да се проведат дискусия и да се споделят и научат реалностите и условията за приемане на бежанци и търсещи убежище в различните страни на партньорството.

2019

• Начало на проекта

• Учредително събрание

2020

Етап 1: Конструиране на изследователски материали

От март 2020 г. до май 2021 г. бяха разработени въпросници за проекта. Всички партньори участваха в съставянето на тези въпросници, а именно в първата им версия. Имаше по един въпросник за всяка целева група: бенефициенти (т.е.: бежанци и търсещи убежище) и техници.

Първата версия на въпросниците беше приложена към по-малка извадка от целевата група и след това участниците бяха поканени да се срещнат с един от членовете на проекта, за да ги обсъдят (напр.: структура на въпросника , елементи, които могат да бъдат променени и т.н.). След тези интервюта беше направена преформулация на първата версия и прегледана от опитен изследовател, който също предложи някои модификации на тази версия. Към този момент имахме окончателния вариант на въпросниците, която беше преведен на английски и на езика на страните партньори. Накрая разбрахме необходимостта да ги преведем на арабски и френски.

През първия семестър на 2021 г. всички партньори участваха в подготовката на фокус групите. Основната цел на тези групи беше да осигурят представа за това, как хората мислят, и по-задълбочено да се разбере работата по приобщаване на бежанците. За тази цел бяха подготвени три фокус групи. За всяка от тях беше изготвен и сценарий за провеждане на интервюто.

2021

Етап 2: Събиране и анализ на данните

Във въпросниците за бенефициентите беше събрана информация за техния социално-демографски произход (напр. възраст, пол, националност) и за текущото им положение в приемащата страна. Участниците също бяха попитани за потенциално участие в програма за интеграция и дадоха своите мнения по теми като настаняване, здравеопазване, образование, работа, дейности в свободното време и дискриминация.


Въпросниците за техниците включваха социодемографски данни, последвани от въпроси, свързани с организацията, за която работят. Освен това въпросниците събраха данни за техния положителен опит и предизвикателствата по отношение на собствената им работа с бежанци и търсещи убежище, както и информация относно работа, жилище, език, образование, социално включване и работа с връстници. В крайна сметка техниците бяха запитани за възможно сътрудничество между организации и местни власти, както и за проблема с дискриминацията в тяхната страна.

След това тези въпросници бяха анализирани и крайните резултати могат да бъдат достъпни тук.

От юли до септември 2021 г. организациите, участващи в проекта, проведоха три фокус групи: една съставена от бенефициенти, друга съставена само от техници и смесена група, които се проведоха на езика на съответната държава партньор. Всички фокус групи отговаряха на въпроси, свързани със следните категории: общи въпроси, свободно време и контакти , заетост, образование, жилище и дискриминация.

От фокус групите бяха получени два основни резултата: анализ на съдържанието от фокус групите и списък с критерии за оценка на добри практики.

След прилагането на изградените въпросници и провеждането на фокус групите стартира процесът на анализ на данните. Резултатите от анализа на данните можете да намерите тук..

2022

Етап 2: Събиране и анализ на данните

Национални форуми и колекция на добри практики

Всички партньори организираха национален форум в собствената си страна, което беше важен момент за събиране и обсъждане на добри практики. Като начин за достигане до други важни елементи на проекта бяха поканени заинтересовани страни (общини, политици, неправителствени организации, учители, лекари, общност и т.н.), работещи пряко или непряко с целевата група.
Национален онлайн форум с основна тема „Интеграция“ беше организиран в сътрудничество с продуцентска компания, която излъчи цялото събитие в Youtube. Седем организации представиха по една добра практика. Имаше и възможност да се популяризира панелна дискусия с трима експерти в областта на интеграцията, които можеха да обсъдят тези добри практики с останалите панелисти, а също и с презентаторите.
В Италия бяха проведени три онлайн национални форума, организирани от Arci Catania и Programma integra, с участието на общо 13 представители от други организации. Трите срещи бяха с различни фокуси, проучване на добри практики, свързани с жилищното настаняване, проучване на добри практики, свързани с работата настаняване и ориентиране и накрая проучване на добри практики, свързани със свободното време и активното участие на чужденци.
БСМР организира форум с участието на експерти от водещи неправителствени организации в областта, общини и местни власти с опит в темата, както и структури, ръководени от бежанци.

Етап 3: Изграждане на набор от инструменти

Какво представлява инструментариумът?

Този набор от инструменти, насочен към професионалисти, работещи в приемането и включването на търсещи убежище и бежанци, ще бъде един от основните продукти на Refu’In. Той ще включва селекция от добри практики и някои насоки за работа с целевата група. Целта е този набор от инструменти да подпомогне професионалистите при прилагането на повече и по-добри отговори за приемане и включване на търсещи убежище и бежанци.

Етап 4: Финална конференция

Финал конференция:
24 ноември 2022 г

Етап 5: Обучение (скоро)


Очаквана дата: декември 2022 г