добри практики / Asylum Policy Lab

Asylum Policy Lab

NOVA Refugee Clinic (NOVA FCSH) 

Предоставяне на информация и предотвратяване на дискриминацията

Име на организацията, която изпълнява инициативата/проекта 

Universidade Nova de Lisboa

Държава

Португалия

Дати на проекта

Начална дата: юни/2022г

Крайна дата: – 

Ниво на изпълнение 

 Местен  

Регионален  

  Национален   

 Международен  

Целева група 

Бежанци и търсещи убежище

SDG’s

Резюме на Проекта

Asylum Policy Lab е университетска лаборатория за обществена политика на NOVA FSCH, която развива дейности в областта на политиката за убежище и миграция, в рамките на NOVA Refugee Clinic. Дейности включват проучвания и консултации относно политиките за убежище на международно, европейско и португалско ниво. Целевите групи на дейностите по консултиране и обучение са обществени и граждански организации , активни в приемането на бежанци в Португалия.

Главни дейности

Застъпничество

Наред с организациите на гражданското общество

Консултации

задълбочен и академичен анализ по въпроси, свързани с политиките за убежище на национално, европейско и международно ниво.

Проучвания

за насърчаване на проекти, предложения и препоръки за публична политика и законодателни промени в областта на убежището и международната закрила.

Повече информация

Как се роди проектът?

Лабораторията за политика за убежище е един от клоновете на NOVA Refugee Clinic, който е проект на NOVA University of Lisbon (UNL), официално представен през октомври 2019 г. и който има за цел да наложи третата мисия на университета, а именно подкрепата на Общността.

В този смисъл всеки факултет на UNL разработи инициатива за насърчаване на участието на студенти и изследователи в съответните им области на знание, като същевременно предоставя на общността дейности в областта на убежището и международната закрила.

Първият факултет, който започна дейност е NOVA School of Law, с Правна клиника през март 2020 г. През юни 2022 г. NOVA FCSH се присъединява към проекта с Asylum Policy Lab, фокусиран върху публичните политики и обединяващ различните курсове на Факултета по Социални и хуманитарни науки.

Elements that facilitated the implementation

Support from institutions in the design, provision of spaces and integration of services.

 

Предизвикателства при изпълнението

Деконцентрация на политиката за убежище към различни нива и групи, с участието на много организации (публични и частни)

В момента сепроучва приемането на търсещи закрила и бежанци в Португалия чрез проект, финансиран от Фондацията за наука и технологии, за да начертаем първоначално организациите ( публични и частни), които пряко или непряко приемат хора, нуждаещи се от международна закрила и след това предложете препоръки за подобрения в рецепцията.

Въздействие върху живота на бежанците или местната общност?

Публичните политики относно убежището и международната закрила не се ограничават до обикновеното приемане и анализ на молбите за убежище, но включват различни политики и сектори, а именно тези, насочени към жилищно настаняване, здравеопазване, образование, работа, социална подкрепа и др.

В този смисъл Лабораторията за политика в областта на убежището има за цел да идентифицира пропуски и несъответствия в политиките, включващи и/или свързани с убежището и международната закрила, картографиране на субекти и инициативи, но също така идентифициране на добри практики и препоръчване на политики и законодателни промени за по-добро и по-последователно приемане на търсещи убежище и бежанци.

В този момент и тъй като това е началото на дейностите, фокусът е върху приемането в Португалия, но планът на дейностите е по-амбициозен и има за цел да предостави консултации относно публичните политики също на европейско и международно ниво.

Потенциал на проекта да бъде възпроизведен ?

Тъй като закрилата е интегрирана на международно ниво, въпреки че местните инициативи имат голямо въздействие, Лабораторията за политика в областта на убежището, може да достигне европейско и международно ниво, като университетски тръст за обществеността в областта на убежището и международната закрила политика, но с практическа страна – препоръчване на промени и подобрения, както и работа заедно с други граждански организации по кампании и застъпнически действия.