добри практики / Civicozero organization

Civicozero organization

Свободно време и мрежа • Образование

Име на организацията, която изпълнява инициативата/проекта 

Civicozero Organization

Държава 

Италия

Ниво на изпълнение 

Национален  

Целева група 

Бежанци и търсещи убежище

SDG’s

   

Резюме на Проекта

Проектът Civicozero има за цел да предостави помощ, насоки и подкрепа на непълнолетни чужденци, включително и бежанци които се намират в условия на социална маргиналност. Civicozero изпълнява проекти, насочени към непълнолетни, които са обект на системата за правосъдието за непълнолетни и малолетни, и непълнолетни и малолетни, които са жертви на трафик и експлоатация.

Проектът е специално насочен към непридружени непълнолетни чужденци, търсещи закрила и бежанци.

Следователно преките бенефициенти на проeкта са чужденци на възраст между 12 и 18 години, със специален фокус, но не изключително, върху непридружени непълнолетни, в състояние на уязвимост и социално изключване, изложени на риск от престъпност, експлоатация и малтретиране. Част от дейнстта е фокусирана върху за по-големи младежи, които са без никаква форма на защита и сигурност.

Косвени бенефициенти на дейностите по проекта са публичните институции (Правосъдие за непълнолетни, Общински социални служби, Здравеопазване) и частният социален сектор, които в различни качества участват в грижите за деца – представители на непълнолетни (семейство, групи от връстници, неформални общности, и т.н.), градските мрежи и гражданите, участващи и засегнати от явлението.

Дейностите по проекта се извършват в дневните центрове „Civico 0“ в Рим, Торино, Милано и Катания.

Проектът предоставя различни услуги, като: социално посредничество, подкрепа, услуги за прием и насочване, както и правни консултации.

Методическият подход, възприет от Civico Zero, винаги поставя непълнолетния в центъра на намесата, тъй като той се счита за активна личност, способна да участва по информиран начин в процеса на вземане на решения. Интервенциите са сложни и разнообразни, тогава Civico Zero наема екип от професионалисти с различни умения и различен културен произход, развива разнообразни действия и мрежово сътрудничество с всички участници, които споделят целите и политиките на Save the Children.

Главни дейности

 • Основни услуги (настаняване и др.) 
 • Социално посредничество 
 • Улични единици  
 • Психологическа подкрепа 
 • Правни консултации  
 • Консултации за работа  
 • Арт работилници 

Стратегически цели : 

 • Осигуряване на защита и подкрепа на непълнолетни чужденци, живеещи сами в Италия, чрез предоставяне на основни услуги, достъпни в CivicoZero Center.
 • За подобряване на информираността на непълнолетните помагаме за техните права, способности и възможности, достъпа до институционални услуги и възможности за защита, подкрепа и интеграция се подпомага по различни начини.
 • Да подкрепя процесите на овластяване на бенефициентите, чрез процес основан на нарастваща увереност и насоченост към подобряване на уменията на непълнолетните и младежите, като по този начин се насърчава способността за вземане на информирани решения.
 • Насърчаване на процесите на интеграция и положителното социално включване на непълнолетни чужденци, живеещи сами в Италия.

Повече информация

 Как се роди проектът?

Проектът Civicozero е създаден от група служители на Save the children, които са експерти в работата с непълнолетни, особено непълнолетни чужденци. През 2010 г. в Рим нямаше специализирани младежки центрове за непълнолетни чужденци, така че Save the children финансира инициативата, което за много кратко време се превърна в отправна точка за много чуждестранни деца в Рим. Място за срещи, където могат да научат езика, да намерят психологическа подкрепа, културно посредничество и много развлекателни дейности като мзикални и арт, театрални работилници и др. 

Проeктът Civicozero след успеха на дневния център, създаден в Рим, беше възпроизведен в: Торино, Милано и Катания. Методологията, оценена като ефективна, от Save the Children беше изнесена и в друг контекст и всички са успешни опити. 

Елементи, улесняващи изпълнението

Подкрепа от институции при проектирането, предоставянето на пространства и интегрирането на услугите.

Предизвикателства при изпълнението

1.Основната пречка беше да се повиши осведомеността в квартала. 

Критичният проблем беше преодолян чрез организиране на квартални събития, където можеха да запознаят младежите от центъра с квартала. 

Въздействие върху живота на бежанците или местната общност ?

Всяка година, от 2015 г. насам, Civicozero публикува на своя уебсайт социалния баланс, в който Civico Staff събира всички описания на управляваните проекти. Civico има система за мониторинг и оценка, а първият създаден инструмент беше база данни.

Потенциал на добрата практика да бъде повторима ?

Проектът Civicozero може да бъде възпроизведен само и изключително чрез трансфер на основната му методология. Разбира се, необходимо е също така да може да се разчита на средства, които подпомагат дейности, насочени към непридружени непълнолетни чужденци.