добри практики / Go4DiGreen

Go4DiGreen

Заетост

Име на организацията, която изпълнява инициативата/проекта 

Blickpunkt Identitaet

Държава 

България , Австрия , Германия , Франция, Белгия

Ниво на изпълнение 

Международен 

Целева група 

Бежанци 

Повече информация

go4-green-business.eu

SDG’s

Резюме на Проекта

Програмата за обучение по цифрова заетост Go4DiGREEN има за цел да подобри положението на европейските бежанци чрез подобряване на цифровите и предприемаческите умения на тази целева група по измерим и устойчив начин. Go4DiGREEN е иновативен и бърз отговор на променящия се оперативен контекст поради пандемията и изменението на климата. Проектът надхвърля съществуващите механизми за решение за справяне с хуманитарни предизвикателства за интеграция на бежанците. Go4DiGREEN измества фокуса от основната икономическа интеграция към овластяването на бежанците, където те ще могат да реализират своя потенциал и да допринесат за местната икономика и реализация като успешни предприемачи. Go4DiGreen в допълнение към европейското измерение на проекта, е иновация, която има потенциала да бъде възпроизведена по целия свят, където нейното въздействие ще бъде умножено. Go4DiGreen представлява икономика, която работи за хората, ресурси, които отговарят на цифровата ера, и насърчаване на предприемачеството на бежанците като по-силен и устойчив отговор на скорошни хуманитарни проблеми. 

Главни дейности

Основните компоненти на проекта се основават на ориентиран към хората подход с акцент върху достъпността и изграждането на капацитет:

1) Дизайн Мислене :

насоки за дигитално включване на бежанците и реализацията им като екологични предприемачи . 

2) Схема за сертификация :

Сертификация на бежанци предприемачи и професионално обучители, издадени от Европейската асоциация за квалификация и сертификация. 

3) Учебни материали :

за стартиране на бизнес от бежанци със съответните дигитални и екологични компетенции. Учебните материали са написани на лесен за разбиране език и са оптимизирани за лица с увреждания.

4) Онлайн обучителна платформа:

Green Entrepreneur за бежанци и мигранти, както и за лица, които искат да придобият цифрови умения и квалификации като предприемачи в зелената икономика. Очакваното въздействие е бежанците да станат годни да станат европейски зелени предприемачи, така че да могат да допринесат за целите на Зелената сделка: Европа се нуждае от чиста и кръгова икономика с повече рециклиране, устойчива и интелигентна мобилност и по-екологични продукти в нашите магазини.

Повече информация

 Как се роди проектът?

Пандемията от COVID-19 влоши ситуацията с интеграцията на бежанците, като едни от най уязвимите членове на европейското общество. От друго ръка , бежанци имат огромен потенциал да се допринасят да се общество и да се на амбициозен цели на екологичния преход и дигитализацията в ЕС .

Елементи, които улесниха изпълнението на проекта

Обучителните модули и отворената онлайн платформа за обучение Go4DiGreen са тясно свързани. Модулите за обучение се доставят онлайн чрез лесна за използване отворена онлайн платформа за обучение без влизане или регистрация. Модулите са базирани на картата на компетентностите на Европейската асоциация за квалификация и сертификация. Модулите са разделени в следните три области: Разработване на вашата зелена бизнес идея, планиране на вашия зелен бизнес, Реализация на вашия зелен бизнес.

Въздействие върху живота на бежанците или местната общност ?

За бежанците зеленото предприемачество в цифровата икономика може да се превърне в една от възможностите за интеграция в ЕС без социални помощи. Услугите на пазара на труда във всички страни партньори се борят с огромния брой безработни хора поради Covid-19. Те няма какво да предложат на многото безработни бежанци, които почти нямат шанс да си намерят нова работа. През 2021 г. ситуацията ще бъде още по-драматична, когато много големи и малки фирми фалират поради намаляващата подкрепа. Достъпът на бежанците до цифрово професионално обучение за зелено предприемачество ще насърчи интеграцията и икономическото овластяване

Потенциал на добрата практика да бъде повторима


Go4DiGREEN е иновативна практики в дигиталната ера, което означава нов начини на придобиване и прилагане дигитален компетенции, която може да бъде мултиплицирана в други държави или за други уязвими групи.