добри практики / Kompetensverkstaden

Kompetensv-erkstaden

Предоставяне на информация и предотвратяване на дискриминацията

Име на организацията, която изпълнява инициативата/проекта 

Kommunförbundet i Kalmar län

Държава 

Швеция

Ниво на изпълнение 

Национален  

Целева група 

Бежанци и Tърсещи Yбежище

SDG’s

Резюме на Проекта

Изграждане на капацитет в сътрудничество между публичния сектор и НПО, свързано с междукултурните различия чрез диалог. 

Резултатът от проекта е платформа – уеб страница с информация и ръководство за обучение по междукултурни различия. Образователен портал, отворен за използване безплатно, с цел да улесни срещите с целевата група за създаване на важен диалог. Платформата съдържа няколко модула, където можете да изберете да използвате единия или другия.

Главни дейности

Основните дейности в този проект са да се обучат професионалисти в междукултурни срещи и да се разпространи платформата, където ръководствата и важните практически упражнения са свързани с междукултурните различия.

Повече информация

 Как се роди проектът?

Беше ясно, че много от хората, работещи с целевата група по време на „бежанската криза” през 2014-2015 г., нямаха достатъчно компетентност или опит в културните различия. Имаше голяма нужда от обучение на професионалисти по този въпрос. Този проект обърна перспективата към фокусиране върху професионалистите, работещи с целевата група, а не върху целевата група.

Предизвикателства при изпълнението

Трудности при разпространението на платформата 

Използване на мрежа и различен контекст, където се срещат професионалисти, работещи в областта на интеграцията. 

Въздействие върху живота на бежанците или местната общност ?


Инициативата доведе до: По-малко недоразумения между професионалисти и бежанци ; Повече културна компетентност на работните места, където се срещат различни националности ; По- малко расизъм и ксенофобия