добри практики / Sa.mi.fo. Center

Sa.mi.fo. Center

Предоставяне на информация и предотвратяване на дискриминацията

Име на организацията, която изпълнява инициативата/проекта 

ASL Roma 1 – Здравна система 

Държава 

Италия

Ниво на изпълнение 

Местен 

Целева група 

Търсещи убежище

SDG’s

   

Резюме на Проекта

Центърът SAMIFO – Здравен център за търсещи убежище и бежанци е създаден през 2006 г. в партньорство между Centro astalli Association (Jesuit Refugee Services) и обществена болница ( Azienda ospedaliera Roma A).
 
Целите на Центъра са:  
• насърчаване и улесняване на резултатите за общественото здравеопазване ;
•да информира пациентите за техните права и свързаните с тях източници на информация;
• да обучава здравни специалисти по въпросите на миграцията и връзката с медицината;
• осигуряване на културно-езиково посредничество за преодоляване на езиковата бариера и междукултурна комуникация;
• насърчаване на системен подход към многоизмерната травма

Основната цел е да поеме отговорност за търсещите убежище и бежанците за период не по-дълъг от 24 месеца .

Подходът е фокусиран върху:

1. създаване на интердисциплинарни пътища за грижа и индивидуална подкрепа, подходящи за физическа, социална и психическа болка на принудителни мигранти;
2. интеграцията между основна медицинска помощ и специализирана помощ;

Персоналът на Центъра възприема във всички интервенции многоизмерен, интердисциплинарен и междукултурен подход.

Центърът е отворен от понеделник до петък, достъпът е безплатен и е структуриран в следните дейности: приемен кабинет, кабинет за ориентиране към здравеопазването, зона за консултиране, услуга за междукултурно посредничество, дневна болница „обща медицина“, дневна болница „транскултурна психиатрия , психологическа служба, служба по правна медицина, дневен стационар по гинекология и акушерство, дневен стационар по ортопедия, ваксинации.

Главни дейности

Sa.mi.fo. center е уникална услуга, тъй като услуга за езиково-културно посредничество, състояща се от около 10 медиатори (говорени езици: фарси, английски, френски, испански, арабски, украински и др.) е създадена в рамките на обществена болница.  Центърът е отворен 5 дни от 7 и обслужва принудителни мигранти.  През 2015 г. SAMIFO получи важното признание на региона Лацио като регионално здравно заведение на ASL Roma 1 за грижа за търсещите закрила и бежанците, както и отправна точка за органите, работещи за тяхната закрила, тъй като използва организационен модел, който, чрез интегрирани пътища за грижа, успява да посрещне сложни здравни нужди, които изискват здравни услуги и действия за социална защита едновременно.
Sa. Mi.Fo е пример за здравеопазване, където интегрирането на клиничния опит и най-добрите научни доказателства е позволило разработването на иновативен и устойчив модел на обществено здравеопазване, базиран на анализ на здравните нужди и приобщаването. 

Повече информация

 Как се роди проектът?

Здравният център за принудителни мигранти SaMiFo е създаден през 2006 г. като сътрудничество между ASL Roma 1 и асоциацията Centro Astalli с цел защита на здравето на търсещите закрила лица и лицата, получили международна закрила.    Sa.mi.fo. моделът може да бъде възпроизведен, но в този случай е необходимо участието и осведомеността на здравните лидери. Sa.mi.fo. центърът е частично финансиран от Министерството на здравеопазването, но за да се покрият всички разходи и за да се гарантира тази услуга на възможно най-много бенефициенти, е необходимо постоянно търсене на финансиране, дейност, която се осигурява от офиса за планиране на Astalli Center . 

Елементи, които улесниха изпълнението на проекта

Услугата беше лесно внедрена поради два фактора:
– предложение за създаване на център, получено от психиатър, с богат опит в сферата на миграцията и здравеопазването;

– многобройни психолози и лекари, наети от ASL RM 1, създадоха обсерватория за медицина на миграцията, като по този начин много служители са чувствителни към въпроса за принудителната миграция;

Предизвикателства при изпълнението

1. Липса и недостатъчно финансиране 

Постоянно търсене на покани за финансиране и писане на предложения за проекти

Въздействие върху живота на бежанците или местната общност ?

През 2021 г. повече от 2000 души бяха приети от Sa.mi.fo. Бежанците и търсещите закрила в центъра, бяха главно от: Нигерия, Сенегал, Еритрея , Афганистан. За една година са извършени около 7000 посещения при специалисти.

За съжаление няма система за оценка на въздействието на дейностите, насърчавани от центъра.

Потенциал на добрата практика да бъде повторима ?

Дава конкретен принос за прилагането на Глобалния договор за безопасна, организирана и законна миграция (първо международно споразумение в световен мащаб, 12/2018). 

Насърчава култура на приветствие и солидарност, като се започне със защитата на правото на здраве (Точка 3 от Програма 2030)..

В него работят лекари с опит с работата с пациенти мигранти и езиково-културни медиатори и социални работници, които освен че улесняват връзката лекар-пациент, предлагат подкрепа на хора, които често изпитват самота и дискриминация.