добри практики / Подкрепа за бъдещето

Подкрепа за бъдещето

Образование

Име на организацията, която изпълнява инициативата/проекта 

Каритас София

Държава 

България   

Ниво на изпълнение 

Местен 

Целева група 

Бежанци и търсещи убежище – Деца бежанци, непридружени непълнолетни

SDG’s

  

   

Резюме на Проекта

Проектът „Подкрепа за бъдеще“ предоставя подкрепа на най-уязвимите сред търсещите международна закрила в България – непридружените деца бежанци.

Главни дейности

Основната задача на проекта е да гарантира правото на детство, достоен и безопасен живот, гарантирайки основните човешки права на най-уязвимите групи бежанци – непридружените деца бежанци.

Проектът предоставя социална и психологическа подкрепа, съдействие за достъп до услуги, дейности за детско развитие и неформално образование, кариерно ориентиране и личностно развитие, активно участие и културно ориентиране, развлекателни дейности, спорт и екскурзии, работилници за изграждане и прилагане на умения и др. услуги за поддръжка. В рамките на проекта ще се работи с родители за подкрепа и мотивация за включване на деца бежанци в българската образователна система..

Проектът „Подкрепа за бъдещето” на отдел „Миграция и интеграция” се основава на подхода „Управление на казус” като начин за комуникация, организация и координация между отговорните експерти по проекта. 

Изготвят се индивидуални планове (за период от 3 до 6 месеца), които съдържат цели и приоритети в следните дейности – „Достъп до услуги“, „Развитие на детето и неформално образование“, „Кариерно ориентиране и личностно развитие“, „Активно участие и културно ориентиране”. Подходът е подчертан като добра практика от EURITA-IRC за работа с бежанци..

Повече информация

Как се роди проектът?

Създаването след успешно партньорство между Каритас София, като водеща организация за подпомагане на бежанци и Съвета на жените бежанки, като организация, ръководена от бежанци.

Каритас София има дългогодишен опит в интеграцията и приобщаването на бежанците с уважение и разбиране. Специалисти внимателно изслушват запитванията на хората, изготвят индивидуални планове за интеграция и предоставят подкрепа при последващи услуги. Каритас София поддържа Центъра за интеграция на бежанци и мигранти „Света Анна“. 

„Съветът на жените бежанки в България“ подпомага бежанците и търсещите закрила в процеса на тяхната успешна адаптация и интеграция в приемащото общество в България. Експертите на Съвета на жените бежанки в България работят в направленията „Социално посредничество“ и „Лобиране и застъпничество“. Организациите организират и провеждат на вътрешни обучения за екипа, специфични обучения за професионалисти, разработване на нови застъпнически дейности за организацията по отделни случаи.

Въздействие върху живота на бежанците или местната общност?

Търсещи закрила и непридружени малолетни и непълнолетни лица ще бъдат обслужвани в зоните за сигурност в регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците в София и Харманли , както и в Центъра за интеграция на бежанци и мигранти „Света Анна“ на Каритас София. Дейностите по проекта са достъп до услуги (със специален акцент върху непридружени непълнолетни: изготвяне на индивидуални планове и управление на случаи на непридружени деца, насочване, превод, проследяване, консултации, мултидисциплинарни срещи за обсъждане на случаи), детско развитие и неформално образование с фокус върху непридружени малолетни и непълнолетни, кариерно ориентиране и консултации, активно участие и културна ориентация. 

Този проект/програма може ли да се възпроизвежда и/или мащабира?

Проектът е насочен към нуждите на най-уязвимите сред бежанците – непридружените деца бежанци с фокус върху развитието на техния капацитет за интеграция и бъдеще. Ръководителят на случая координира и подпомага прогреса на всеки бенефициент. Той е „посредникът“ между търсещия закрила, с фокус върху непридружените деца, и другите експерти по проекта, които подпомагат достъпа им до здравни, социални, психологически услуги, неформални образователни дейности.