добри практики / Tina

Tina

Предоставяне на информация и предотвратяване на дискриминацията

Име на организацията, която изпълнява инициативата/проекта 

Каролинска институт , KI  Медицински университет в Солна 

Държава

Швеция

Ниво на изпълнение 

Регионален 

Целева група 

Бежанци

SDG’s

   

Резюме на Проекта

Статистиката, направена в окръг Стокхолм, показва, че децата и младежите с мигрантски произход търсят психично-здравни грижи в много по-малка степен от родените в Швеция. Този проект има за цел да проучи как здравеопазването може да бъде приобщаващо и лесно достъпно за хора с мигрантски произход. Професионалистите, работещи с психично здраве, получават адекватно обучение, за да намерят нови методи, които могат да улеснят целевата група да получи адекватна подкрепа. 

Здpавните комуникатори ще увеличат търсенето на грижи за психичното здраве от мигрантите.

Главни дейности

Използването на строители на мостове за разпространение на информация за шведската здравна система. 

  • По проекта е разработено приложение за превод, което целевата група може да използва при търсене на грижи. 
  • Повече от 245 специалисти и родители от различни общини в Стокхолм са участвали в обучения, където са се научили как да идентифицират деца, нуждаещи се от психиатрична помощ. 
  • Информационни плакати в здравни центрове
  • Помощ и насоки чрез уеб страници 
  • Посещения в здравните центрове, запазване на час и други. Въпреки, че това не е ключова дейност е важна по време на пандемията 
 

Повече информация

 Как се роди проектът?

Различни проучвания показват, че децата с мигрантски произход търсят психично-здравни грижи в по-малка степен от останалата част от обществото. В този контекст Медицинският университет в Стокхолм (Институт Каролинска) инициира проект за намиране на начини за увеличаване на грижите за психичното здраве на децата мигранти.

Предизвикателства при изпълнението

1. Липса на достатъчно лични ресурси

Ръководителите на проекта се опитват да идентифицират ключови хора (професионалисти и родители), които от своя страна могат да обучат други

2. Културни бариери, които пречат на мигрантите да потърсят психиатрична/психологическа грижи. 

Използване на медиатори със същия опит като целевата група. 

Въздействие върху живота на бежанците или местната общност


Професионалистите, работещи с мигранти, са забелязали, че все повече деца и младежи се чувстват комфортно при обсъждането на психически проблеми и все повече лица от целевата група се обръщат към психолог или психиатър.