добри практики / Together for integration

Together for integration

Жилище • Свободно време и мрежа

Име на организацията, която изпълнява инициативата/проекта 

Български Червен кръст 

Държава

България

Duration of the Project

3 years

Ниво на изпълнение

Местен 

Целева група

Бежанци 

Повече информация

redcross.bg

SDG’s

11

Резюме на Проекта

Основната цел на проекта е оказване на подкрепа на граждани на трети държави, включително търсещи и/или получили международна закрила и насърчаване на успешна интеграция в българското общество. Освен това проектът има за цел да позволи на бежанците да използват собствения си потенциал и по този начин да ускорят социално-икономическото развитие на страната.

Предвижда се набор от мерки, използващи капацитета на местната власт за осъществяване на успешна интеграция, както и изграждане на партньорство между общините и представителите на неправителствения сектор, доказали своя опит в тази област.

Главни дейности

1 Включване в пазара на труда на новопристигналите бежанци чрез ранна оценка на техните умения и квалификации, съчетано с езиково обучение, специализирано насочване и наставничество; 

2 Координиране на жилищните политики с равен достъп до заетост, здравеопазване и здравни услуги; дейности, свързани с междусекторно взаимодействие, включително чрез укрепване на комуникацията между местно, регионално и национално ниво, включително дейности за предоставяне на жилищна подкрепа на лица с предоставена международна закрила, свързани с други интеграционни дейности.

3 Изграждане на модел на взаимодействие между общините/местните власти и НПО при предоставяне на интеграционни мерки на граждани на трети държави.

4 Осигуряване на достъп до специфични психично-здравни грижи за граждани на трети държави.
5 Насърчаване на обмена с приемащото общество чрез доброволчески, спортни и културни инициативи. 

6 Изграждане на капацитет за работа с граждани на трети държави на ниво общини и институции. 

Повече информация

Как се роди проектът?

През изминалите години общински район Витоша и Оборище в сътрудничество с БЧК, както и други неправителствени организации натрупаха много опит и експертиза в интеграцията на презаселените бежанци. Чрез това партньорство беше възможно да се развие инициатива за интеграция на презаселени бежанци. Този проект представлява следваща стъпка от тази инициатива, дългосрочен проект за интеграция и приобщаване на лицата, получили международна закрила в България.

Предизвикателства

Неподдържаща местна общност (единични случаи)

Необходимост от посредничество с местната общност

Въздействие върху живота на бежанците или местната общност?


Осигурена интеграционна подкрепа, която включва жилищно настаняване като основа за интеграцията 

Този проект/програма може ли да се възпроизвежда и/или мащабира?

Многофункционален модел на сътрудничество между НПО и местната власт 

Оптимизиране на процеса на интеграция на местно ниво (намирането на жилище, записването в училище се оптимизира, когато се извършва от местен и публичен орган – общината)