Bra Praxis / Blue Dots

Blue Dots

Tillhandahållande av information och förebyggande av diskriminering

Namn på den organisation som genomför initiativet/projektet

UNHCR, UNICEF

Land

Bulgarien 

och andra länder i Central- och Östeuropa

Genomförandenivå

Lokalt

Regionalt

Target Group

Flyktingar – flyktingar från Ukraina (innehavare av tillfälligt skydd)

SDG’s

Översikt över Projektet:

”Blue Dots” har tillsammans med lokala myndigheter och partner inrättats gemensamt av UNICEF, och är säkra platser längs gränsövergångar i grannländerna som förser barn och familjer med viktig information och tjänster. Blue Dot-hubbar ger flyktingar viktig information och praktiskt stöd för att hjälpa dem inför framtiden.

De identifierar och registrerar ensamkommande barn och sammanför dem med den instans som kan ge dem skydd, samt skickar remisser för kvinnor, inklusive dem som utsatts för våld i nära relationer. För barn ger Blue Dot-nav ett säkert, välkomnande utrymme att vila, leka och helt enkelt vara ett barn, i en tid då deras värld plötsligt har vänts upp och ner i rädsla och panik, och de står inför traumat att lämna familj, vänner och allt som är bekant.

Huvudsakliga Aktiviteter

Information och rådgivning där familjer på flykt kan ta reda på tillgängligt stöd och service, bland annat från mottagande länder, humanitära organisationer, civilsamhällesorganisationer och andra.

Familjer görs också medvetna om sina rättigheter enligt internationell humanitär rätt. Barnvänliga utrymmen, så att barn kan vila, leka och dra nytta av strukturerade aktiviteter och psykosocialt stöd från utbildad personal, med separata utrymmen/aktiviteter för små barn och ungdomar för att möta deras unika behov.

Familjeåterföreningstjänster för att återställa och upprätthålla kontakten mellan familjemedlemmar och säkerställa barnens säkerhet. Dessa tjänster ger också information om hur man bäst förhindrar separation av familjer som reser tillsammans.

Rådgivning och psykosocialt stöd för både barn och föräldrar/vårdgivare som kan drabbas av stora trauman och stress från sina upplevelser. Psykologer, socialarbetare och annan utbildad personal finns till hands för att identifiera barn som kan behöva ytterligare stöd, särskilt ensamkommande eller separerade barn.

Remisstjänster för att ansluta flyktingar som har drabbats av våld eller upplever hälsotillstånd och andra omständigheter som kräver specialiserat stöd.

Blue Dots gör det också möjligt för UNICEF och andra iblandade att identifiera utsatta barn och kvinnor samt att hänvisa dem till specialiserat stöd. 

De utsatta kan bland annat vara familjer, ensamstående mödrar eller barn i riskzonen, såsom ensamkommande barn, personer med funktionsnedsättning eller sjukdomar, fall av misstänkt människohandel och personer som överlevt sexuellt eller könsrelaterat våld.

Säkra områden att sova där personer med speciella behov kan vila en kort stund eller hänvisas till mer långsiktiga akutboenden.

Nödartiklar (t.ex. kläder, hygienartiklar, filtar) för mycket utsatta barn och kvinnor, inklusive barn med funktionsnedsättning.

Mer Information

Hur föddes projektet?

Initiativet svarar för Ukrainas nödläge.

I slutet av februari 2022 har tvångsförflyttningar uppstått i hela Europa. Mer än 7,6 miljoner flyktingar från Ukraina registrerades över hela Europa fram till slutet av maj. Den 20 mars hade ungefär en femtedel av landets invånare lämnat sina hem i Ukraina. Kvinnor och barn utgör 90 procent av de ukrainska flyktingarna. Den 24 mars 2022 hade mer än hälften av alla barn i Ukraina lämnat sina hem, och en fjärdedel av dem lämnade landet tillsammans. Till följd av konflikten i Ukraina är detta den största flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget.

I detta sammanhang efterlystes en akut reaktion från organisationer som arbetar med flykting- och asylfrågor. Satsningen är resultatet av de utvecklade hållbara partnerskapen under åren som gör det möjligt för organisationerna att arbeta tillsammans för en bättre humanitär insats – i nödsituationer såväl som i normalt operativt läge.

Är detta projekt/program replikerbart och/eller skalbart?


All stöd samlat på ett och samma ställe vid nödläge – vid massiv tillströmning av människor.