Bra Praxis / Emprego Primeiro – Porta Aberta | Agência de Empregabilidade

Emprego Primeiro -
Porta Aberta | Agência de Empregabilidade

Anställning

Namn på den organisation som genomför projektet/programmet/initiativet

A BAIRROS

Land

Portugal

Projekt Datum

2:a protokollet från augusti 2021 till juli 2022 (3: e protokollet godkänt)

Genomförandenivå

Lokalt (kommun i Lissabon)

Target Group

Flyktingar och asylsökande

Mer Information

www.porta-aberta.org/pt

SDG’s

Översikt över Projektet

Detta projekt stöder människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Huvudsyftet är att främja sysselsättningen bland utsatta grupper genom samarbete mellan olika enheter där det finns en stor erfarenhet inom detta område; personer som använder lagliga och olagliga psykoaktiva substanser, hemlösa, sexarbetare och migranter. Från augusti 2021 till juni 2022 hade 99 migranter fått stöd av projektet.

Huvudsakliga Aktiviteter

Genom en integrerad intervention som är inriktad på personen (dvs. på deras kompetenser, yrke, talanger, särdrag etc.) är detta projekt det första steget mot skapandet av:

Denna modell innehåller:

 • En handläggare
 • Arbetstekniker
 • Pear

De aktiviteter som utvecklats av projektgruppen är:

Specialiserat stöd inom sysselsättningsområdet till organisationerna inom den sociala sektorn för att stödja målgruppen i deras behov av inträde till arbetsmarknaden.

Specialiserad uppföljning med arbetsgivare (i olika skeden: rekrytering, och uppföljning)

Stöd till arbetsgivarna att söka kandidaters profiler som bäst passar deras personliga behov (jobbmatchning)

 • Specialiserad uppföljning nära medarbetarna
 • Stöd till arbetstagarna i genomförandet av incitament
 • Mentorskap/coachning/psykologisk uppföljning genom partnerna
 • Använda “co-working”arbetsplater för att utveckla partneraktiviteter

De förväntade resultaten:

 • Direkt medbestämmande i arbetet
 • Traineeprogram för att främja professionell integration
 • Skapande av egenföretagande
 • Placering på arbetsmarknaden utifrån egna förutsättningar
 • Yrkesverksamhet

Mer Information

Hur projektet föddes ?

När vi tänker på människor med missbruk, hemlösa, sexarbetare och migranter ser vi nästan aldrig sysselsättning som den prioriterade åtgärden. Med tanke på att var och en av dem är sårbar är det faktiskt vanligt att agera på andra områden först och främst för att tillgodose grundläggande behov som är oumbärliga för att garantera mänsklig värdighet.

Element som underlättade genomförandet av projektet

Men med tanke på just detta, och med tanke på bristen på program i Portugal som garanterar ett genomförande och uppföljning, vilket skulle främja målgruppens autonomi tog Porta Aberta-projektet tag i dessa idéer 2020 med målet att ge ett svar till målgruppen.

Element som underlättade genomförandet av projektet

Olika regioner i Lissabon och de arbetsmarknadsparter som arbetar på fältet – en faktor som är avgörande för genomförandet av Porta Aberta-projektet, identifierade tillsammans behov i samband med anställbarhet bland målgruppen.

Det faktum att det hittills inte finns något projekt som uteslutande är avsett för denna komponent har visat sig vara ett underlättande inslag för att komplettera de tjänster som redan tillhandahålls i området. Kommunplanen för hemlösa 2019-2023 ger en ram för den verksamhet som utvecklas, eftersom projektet ingår i den.

Dessutom är Casa dos Presidentes, där projektet är baserat, ett utrymme som tillhandahålls av region Lissabon och är avsett att inkludera andra organisationer, vilket genererar större synergi mellan de svar som erbjuds.

Utmaningar

1.Icke anpassing mellan invandrarnas språkkunskaper och de kriterier som företagen fastställt med hänsyn till deras rekryteringsbehov.

Inskrivning i en portugisisk kurs som äger rum med de olika arbetsmarknadsparterna.

2. Oanpassad tid – invandrarkvinnor har i allmänhet svårare att hantera arbetstiden inom de yrkesområden som de har tillgång till, på grund av den tid de ägnar åt att ta ansvar över hushållet (t.ex. barn).

Diskussion med ansvariga över ärenden, för att förstå möjliga svar inom samhället. Utmaningen kvarstår dock och tydliga och tillgängliga svar i detta avseende har ännu inte identifierats.

3. Företagens bristande kunskap om möjligheterna att anställa migranter vilka fortfarande befinner sig i asylprocess.

Sensibilisering, information och utbildning av företag i den första direktkontakten, liksom under hela det etablerade partnerskapet. Förberedelse och främjande av förtydliganden som riktar sig till arbetsgivare, tillsammans med partnerorganisationer.

4.Svår tillgång till bostäder och hälso- och sjukvård för migranter.

Dialog med handläggare, för att förstå möjligt svar inom samhället.

Hur förbättrade projektet flyktingarnas liv?

Indikatorerna för projektet avser målgruppen i sin helhet, utan några specifika indikatorer för totala befolkningen av migranter. Ändå uppnåddes alla indikatorer i detta protokoll.

Genom att specifikt analysera migrantpopulationen fann vi att 99 migranter fick stöd mellan augusti 2021 och juni 2022, bland vilka följande resultat kan identifieras:

– 14 Inskrivna på arbetsmarknaden;

– 9 har varit aktuella i aktiveringsfasen (specifikt svar från Porta Aberta-projektet);

– 4 lotsades vidare för att få stöd i processen mot egenföretagande;

– 32 registreringar inom praktik ;

– 5 sociala insatser (hälsa, bostäder, dokumentation etc…);

– 8 inskrivna i yrkesverksamheter;

Potential att vara replikerbar ?

Trots att det är ett relativt nytt projekt i etableringsfasen har projektets resultat övervakats och analyserats av CML. Projektet uppstod som ett pilotprojekt eftersom det inte finns något annat liknande projekt i regionen, så en utvidgning av dessa aktiviteter kan alltid vara en möjlighet.