Bra Praxis / Meeru Aproxima

MEERU-TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Fritid och nätverk  

Namn på den organisation som genomför initiativet/projektet

Föreningen för utveckling MEERU I Open Way

Land

Portugal

Genomförandenivå

Regionalt

Target Group

Flyktingar och Asylsökande

Mer information

www.meeru.org/info

SDG’s

 

Översikt över Projektet

Projektet syftar till att skapa APROXIMA-samhällen – en modell för att strukturera informella stödnätverk som bekämpar social isolering och underlättar inkluderingen av migrant- och flyktingfamiljer. Värdar i lokala samhällen, genom mobilisering av volontärer för att stimulera det informella stödnätverket för migrantfamiljer, baserat på skapandet av äkta band av tillgivenhet och tillhörighet, främja samhällsomvandling och möjliggöra mottagande och inkludering fullt ut.

Huvudsakliga Aktiviteter

Implementeringen av APROXIMA-gemenskaperna sker genom dess 3 axlar (Proximity Teams; Evenemang i gemenskapen. Medvetenhet) som har formen av följande aktiviteter:

Rekryterings- och utbildningsprocess

Det finns två programcykler per år, var och en varar under 8 månader. För varje cykel genomförs en rekryteringsprocess med intervjuer för att tydliggöra förväntningar. De förvalda volontärerna deltar i ett utbildningsprogram som mest förlitar sig på icke-formella utbildningsstrategier och aktiviteter, presentationer om tekniska ämnen, volontärer och familjer som inspirerar och informerar om deras erfarenhet och partners presentationer av sitt arbete och hur vi kompletterar varandra. Utbildningsmaterialet förbättras från cykel till cykel för att bättre matcha volontärernas förväntningar och behov.

3.Community-evenemang

Främjande av evenemang för hela samhället, såsom: kulturella sessioner (poesi, teater, musik), workshops för matlagning, fotbollsmatcher och andra sporter, promenader. Förberedelserna för evenemangen i gemenskapen utförs av MEERUs team, volontärerna och familjerna.

Aktiviteter/sessioner för att öka medvetenheten

Åtgärder för att öka medvetenheten om mänskliga rättigheter, medborgarskap och interkulturalitet och andra intresseområden för volontärer, värdfamiljer, migrantfamiljer och samhället i allmänhet. Dessa aktiviteter/sessioner inkluderar icke-formella utbildningsaktiviteter och volontärers berättelser, i olika sammanhang: skolor, universitet, informella ungdomsgrupper, lokala samhällsagenter.

Utvärdering

Regelbundna möten för att utvärdera alla åtgärder som genomförs med volontärer, migrantfamiljer och värdfamiljer, vilket resulterar i att en slutrapport utarbetas.   

Samtalskontakt mellan partner

För att formulera de olika ansvarsområdena vid genomförandet av åtgärderna inrättades arbetsmekanismer mellan partnerna: antagande av en onlineplattform för gemensam kommunikation, deltagande i åtgärdsplanering och utvärderingsmöten två gånger om året.

Närhetsteam

— 4 volontärer per familj

— Planeringsmöte med närhetsteamen för att strukturera aktionen med familjerna.

— Uppföljande möte med närhetsteamen i mitten av programmet, för mellanliggande utvärdering, reflektion och kontakt med volontärerna i de andra teamen.

— Slutmöte med närhetsteamen efter programmets slut, för utvärdering, slutlig reflektion och kontakt med volontärerna i de andra teamen.

Proximity Teams följer familjer under en period av 8 månader, enligt ett strukturerat program som kan anpassas till verkligheten och sammanhanget för varje familj och närhetsteam.  Volontärerna förbinder sig att dela sitt liv med dessa familjer genom veckovisa möten för stunder av fritid, för att skapa långsiktiga relationer.

Övervakningen och utvärderingen av närhetsteamens verksamhet genomförs regelbundet genom månatliga möten, rapporter och veckovisa kontaktpunkter mellan närhetsteamet och projektets team. Programmet varar i 8 månader, men tanken är att relationerna mellan familjen och volontärerna ska vara längre än så.

Dessa volontärer blir, tillsammans med dessa familjer, byggare av äkta band av tillgivenhet, tillhörighet och förtroende.

Konsekvensbedömning

För att validera de innovativa metoderna och mäta effekterna av APROXIMA som ett projekt som omvandlas och främjar social inkludering i samhällen kommer en konsekvensbedömning att genomföras av partnerenheten för otillbörliga affärsmetoder genom den interkulturella dialogen.

Spridning av resultat

Spridning av resultat i media, på sociala nätverk, på projektets webbplats, vid spridningsevenemang – under hela projektets genomförande.

Mer information

Hur föddes projektet?

Vi brukar säga att MEERU | Abrir Caminho började innan det faktiskt började, när Safaa, Mahmood, Omar och Rafif – en familj som hade flytt från Syrien – anlände till Barcelos, en stad i norra Portugal, våren 2016. De välkomnades av en grupp ungdomar som bodde i byn, bland annat Isabel, en medlem av vårt team. Genom att dela sitt dagliga liv med den här familjen och ge lite av det informella stöd de behövde, blev Isabel och hennes vänner det första närhetsteamet utan att veta om det.

Denna första erfarenhet förde oss dit vi är idag: genom vårt kärnprojekt – MEERU Aproxima – bygger vi ett nätverk av människor som, baserat på idén om närhet, förvandlar sina samhällen. Således är syftet med MEERU APROXIMA att främja känslan av tillhörighet och samhällsengagemang bland migrant- och flyktingfamiljer som bor i Portugal. Genom vårt program hittar, utbildar och mentorerar vi volontärer som tillsammans med dessa familjer blir byggare av äkta band av tillgivenhet, tillhörighet och förtroende.

Utmaningar i genomförandet

1. De flesta familjer talar inte portugisiska flytande, vilket utgör en barriär för kommunikation.

Även om detta är en utmaning skapar det en möjlighet för personerna att knyta an till familjerna och hjälpa dem att förbättra språket. Familjer förbättrar sin portugisiska inte bara för att de övar med volontärerna i ”vardaglig kommunikation”, utan också för att det finns en tydlig ansträngning från båda sidor för att skapa ett inlärningsutrymme (vissa team har förberett lektioner för att informellt lära ut språket till familjerna).

2. Det är utmanande att hjälpa till att integrera alla vuxna familjemedlemmar på arbetsmarknaden. Dessa utmaningar är nära kopplade till familjernas förväntningar på det portugisiska mottagningssystemet (inom områden som hälsa, sysselsättning och bostäder), som är mycket höga i förhållande till verkligheten.

Det beror mycket på varje enskilt fall. MEERU arbetar med dessa förväntningar genom nära relationer med värdfamiljer och närhetsteam, mestadels genom verklighetskontrollsamtal med familjerna. Förutom det samarbetar vi med värdfamiljer som hjälper till att söka jobb och underlätta kommunikationen med arbetsgivarna och familjen.

Påverkan på flyktingar eller lokala samhällsliv ?

Vi har fortfarande inte slutfört effektutvärderingen (inga officiella resultat ännu). Hur mäter vi?
 • hur många gånger familjen träffar sitt team
 • familjen skapade andra relationer och band inom samhället
 • familjen vet hur man navigerar i systemet
 • familjen deltar aktivt i samhället
 • familjen förbättrade sina kunskaper i språket
 • antal informationsmöten i samhället
 • hur många personer som deltar i varje session
 • Ökad kunskap om mångfald och interkulturalism
 • Andel personer med mottagliga och välkomnande beteenden gentemot migranter och flyktingar.
 • Motivation och framtidsperspektiv
 • uppfattning om familjens säkerhet
 • allmän uppfattning om familjens välbefinnande
 • goda känslomässiga hanteringsförmågor
 • aktivt deltagande i samhället
 • Förekomsten av samhällsrelationer
 • deltagande i samhällsgrupper/evenemang/aktiviteter
 • antal personer som arbetar
 • antal personer som går i skolan
 • kunskap om hur man använder de tillgängliga tjänsterna för att söka jobb
 • förbättrade kunskaper i språket
 • ökning av motivation/framtidsperspektiv
 • Samhället vet mer om mångfald/interkulturalism
Även om vi ännu inte har några officiella resultat från effektutvärderingen har vi identifierat många framgångar:
 • Vissa volontärer inkluderar sina egna vänner och familjer i denna process, samlar alla och låter fler människor vara en del av familjens stödsystem.
 • Familjer som kämpade med sin integrationsprocess när vi började, säger nu att de inte vill lämna Portugal (och vissa volontärer som övervägde att lämna i framtiden, vill inte lämna längre).
 • Familjer förbättrar sin portugisiska inte bara för att de övar med volontärerna i ”vardaglig kommunikation”, utan också för att det finns en tydlig ansträngning från båda sidor för att skapa ett inlärningsutrymme (vissa team har förberett lektioner för att informellt lära ut språket till familjerna).
 • Familjer med barn förlitar sig vanligtvis på volontärer för att hjälpa till med läxor och studietid, kommunikation föräldrar-lärare (möten etc.).
 • Volontärer har en viktig roll i att hjälpa familjemedlemmar att förbereda sig för anställningsintervjuer (och även hjälpa till att söka jobb och underlätta kommunikationen med arbetsgivarna och familjen).
 • Familjer har någon att vända sig till i goda och svåra tider.
 • Familjer är mer autonoma (jämfört med början).
 • Närhetsteam som har avslutat sitt uppdrag med MEERU övergår till autonomi när det gäller att hantera mer tekniska problem och kontakta värdinstitutioner.
 • Allmän positiv feedback från familjer och volontärer.
 • Fyra generationer volontärer avslutade redan sitt officiella engagemang med MEERU och alla behöll sina relationer med familjerna som om ingenting förändrats.

Den goda praxisens potential kan appliceras ?

APROXIMA svarar på ett socialt problem som uppfattas av migrant- och flyktingbefolkningen i Portugal och som har ökat exponentiellt under de senaste månaderna och förväntas fortsätta att växa. Förutom att skapa en hållbar och effektiv mekanism för att bekämpa den sociala isoleringen av migrant- och flyktingfamiljer genom att omvandla de samhällen som är värd för dem, fortsätter de positiva sociala effekterna av projektet efter dess slut tack vare:  
Volontärer har en stark komponent av individuell bemyndigande för social påverkan, vilket gör dem medvetna om den tydliga brådskan med mobilisering för inkludering och utveckling av interkulturella samhällen. Således, efter deras direkta engagemang, bär volontärerna den transformativa erfarenheten och det livslånga engagemanget och kan självständigt replikera modellen (utan någon uppföljningskostnad).
MEERU stärker tidigare erfarenheter inom själva projektet och aktiverar nätverket Alumni Volunteers för att utbilda framtida volontärer, öka medvetenheten och i alla evenemang i samhället.   
Dynamiken i APROXIMA-samhällen uppmuntrar erfarenheter, kunskap och brådskande värderingar i hela gemenskapen i ett samhälle i omvandling, där förmågan att föra en interkulturell dialog är avgörande. Den dynamik och handling som skapas inom samhället är en aktivator och katalysator för påverkansåtgärder som inte bara är ytliga utan integrerade och permanenta. I den beprövade logiken i ”Peer Communities” gör bemyndigandet av den implementerade metoden samhällen kapabla till en systemisk positiv social inverkan.   
Replikationshandboken som produceras under projektet kommer att ge gemenskaperna verktygen för att förlänga de positiva sociala effekterna som genereras över tiden och kommer att göra det möjligt för andra organisationer, nämligen värdfamiljer i andra geografiska områden i landet, att replikera, under ledning av MEERU, deras metod för att vara en värd.

Genom att uppleva och bevisa möjligheterna till inkludering och interkulturalitet mobiliseras företag i kontakt med projektet för att upprätthålla eller öka investeringarna i de positiva effekterna av social inkludering och interkulturalitet. 

 

När effekten av MEERU APROXIMA-projektet har genomförts och bevisats förväntas systemet i framtiden assimilera modellen och den mänskliga affektiva komponenten som garanteras av projektet kommer att införlivas av offentliga institutioner.   

APROXIMA genomförs med ett starkt fokus på samarbete. På detta sätt aktiverar vi ett nätverk av aktörer i linje med visionen om social inkludering och interkulturalitet som kommer att kunna samarbeta genom att hitta gemensamma lösningar och svara på de behov / resurser som behövs för att göra det lönsamt att förlänga projektets effekter.

Dessutom är APROXIMA ett projekt med hög skalbarhet genom implementeringen av APROXIMA Communities Network.

I en Social Franchising-logik syftar modellen till den autonoma kapaciteten för efterföljande replikering av andra organisationer/informella grupper av människor, baserat på följande punkter:   
Projektet investerar i kapacitetsuppbyggnad av berörda mänskliga resurser, nämligen volontärer och lokala aktörer som kan kopiera modellen i andra sammanhang/territorier.
När modellen har bevisats kommer metoden att göras tillgänglig i öppen för andra organisationer/informella grupper som kommer att ha möjlighet att använda den gratis.
Modellen är ett öppet förslag för att få andra bidrag. Andra enheter kan anpassa och omvandla den i enlighet med gemenskapens sammanhang.
Projektet genomförs i samarbete med ett nätverk av aktörer som kan möjliggöra ett lokalt genomförande av projektet.
Ett utrymme för att dela kontakter, evenemang och möjligheter för alla familjer och samhällen som är involverade i den.
De nya APROXIMA-gemenskaperna kommer att genomföras med stöd och vägledning från MEERU, vilket säkerställer kopplingen mellan gemenskaperna och dynamiken i själva nätverket. Kostnaderna för denna samordning kommer att täckas av MEERU:s interna finansiering.

Vittnesmål

" Det första året i Portugal var väldigt svårt och vi ville flytta. Efter att MEERU anlände hjälpte teamet oss med alla aspekter av livet här: med dokumenten, stödja oss psykologiskt, ringa oss, prata med oss ... Det var därför vi stannade i Portugal."
  " Jag bjöd över dem på te en eftermiddag och samtalet och atmosfären gjorde mig verkligen lugn. Jag känner mig så trygg med att ha någon här. Jag var helt ensam med mina barn. Om det finns något problem eller situation, nu har jag någon som hjälper mig. Det är en trygg plats."  
www.meeru.org/deamigosparaamigos [amråd som genomfördes mellan november och december 2021 av ComParte och efterföljande analys och sammanställning av erfarenheter och rekommendationer från familjerna, liksom från de volontärer som integrerar närhetsteamen som följer med dessa familjer]