VILKA VI ÄR

Refu'In – An Innovative Tool for Inclusion of Refugees är ett forskningsprojekt koordinerat av CRESCER, från Portugal, och utvecklat i samarbete med andra fyra organisationer - Arci Catania och Programma Integra från Italien, Bulgarian Council on Refugees from Bulgarien och Östersunds Kommun från Sverige.

Mer information

Projektet genomfördes 2019 och dess främsta mål är att identifiera och sprida god praxis för integration av flyktingar och asylsökande som välkom

För detta ändamål utvecklades kvantitativa och kvalitativa forskningsverktyg av konsortiet, målgruppen konsulterades samt yrkesverksamma som arbetar med målgruppen och andra olika intressenter.

Resultaten av detta projekt kommer att användas för att utveckla en verktygslåda som kommer att vara tillgänglig för alla yrkesverksamma eller organisationer vilka arbetar med asylsökande och flyktingar och syftar till vägledning för spridning och implementering av god praxis vid mottagande och inkludering av målgruppen. Projektet kommer att främja en förbättring vid mottagande och inkludering genom att minimera eller mitigate hinder som vanligtvis uppstår i dessa processer

Organizations Envolved

Programma Integra

Östersunds Kommun

ARCI Catania

BCRM – Boulgarian Council
on Refugees and Migrants

Varför?

Som ett resultat av det europeiska omlokaliserings- och vidarebosättningsprogrammet tar de flesta europeiska länder emot ett större antal flyktingar och asylsökande än tidigare och utvecklar därför värd- och integrationsprogram, med huvudmål att främja integrationen i dessa länder.

I sammanhanget, och på grund av verkligheten i vart och ett av de länder som är involverade i Refu’In, ansåg vi det viktigt att skapa verktyg som kan stödja yrkesverksamma som arbetar med asylsökande och flyktingar för att förbättra kvaliteten på integrationssvaren.

Projekt koordinator

e7fceb51-f993-454b-97e7-2f638d81bd1c

CRESCER är en portugisisk ideell organisation som arbetar med med utsatta grupper sedan 2001, det avser människor som upplever hemlöshet, missbrukare, asylsökande, flyktingar och migranter, genom att skapa, implementera och utveckla åtgärder för att minimera skador, samhällsbaserade projekt, och sociala företag som syftar till att förbättra levnadsvillkoren för dessa grupper och deras integration.

Sedan 2016 har CRESCER utvecklat flera projekt som specifikt riktar sig till asylsökande, flyktingar och migranter, främjar integration i vårt samhälle och samverkar med Lissabons kommunala flyktingvärdprogram, genom projektet É UMA VIDA.

CRESCERs vision är att vara en organisation av excellens genom att främja inkluderingen av människor i utsatta situationer i samhället.

Projekt partners

Arci Catania har relevant lång erfarenhet av ungdomsarbete på lokal och internationell nivå med särskilt fokus på kulturell mångfald och empowerment av unga människor med invandrar-/flyktingbakgrund.

Vi arbetar även med att främja kampanjer, projekt och initiativ för att förebygga rasism och bekämpa främlingsfientlighet som involverar både mainstreaming och minoritetsgrupper.

Sedan 2004 driver vi också flera internationella utbildningsaktiviteter riktade till ungdomsarbetare och ungdomsledare inom området interkulturell lärandeutbildning, främjar användning av icke-formellt lärande, empowerment för unga människor riktade till ungdomsarbetare och ledare från olika länder.

Organisationen har också mycket lång erfarenhet av projekt som främjar erfarenheter av learning mobilities utbildningar för ungdomar, särskilt inom internationella ungdomsutbyten och volontärinsatser i Europa och utbildningsaktiviteter för ungdomsarbetare. 

Arci Catania är också aktivt inom området socialt entreprenöriellt lärande med särskilt fokus på att stärka unga flyktingar och asylsökande, migranter och flyktingar samt utbildning, coachning och stöd i utvecklingen av nya sociala företag som drivs av målgruppen. 

Generellt sett är dess huvudmål att främja processer av aktivt medborgarskap och demokratiskt deltagande för alla i marginaliserade samhällen för att främja deras sociala integration och deras integration i samhället.

Bulgarian Council on Refugees and Migrants (BCRM) grundades 2005 av Röda Korset i Bulgarien, Bulgariska Helsingforskommittén och Caritas-Bulgarien som en plattform för aktiviteter relaterade till flykting- och migrationspolitik, skydd och integration av flyktingar och migranter . 

BCRM är en plattform för opinionsbildning, lobbying och insamling av pengar för skydd, mottagande och integration av flyktingar och migranter. Bulgarian Council on Refugees and Migrants (BCRM) har åtagit sig att upprätta ett rättvist och effektivt asyl- och migrationssystem, med det en aktiv roll från civilsamhället. Policyn och praxis för skydd, mottagande och integration av flyktingar och migranter i Bulgarien inkluderar och tillämpar de internationellt erkända principerna och standarderna baserade på respekt för mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet.

Integrationsservice är en enhet i Östersunds kommun med uppdrag att introducera nyanlända flyktingar i Östersunds kommun och ge dem individuellt stöd för att integreras i det svenska samhället.

 Integrationsservice i Östersunds Kommun syftar till att etablera integrationsaktiviteter, initiativ och insatser som främjar att leva tillsammans i mångfald. 

Vi driver även olika integrationsprojekt för att underlätta integrationsprocessen för vår målgrupp. Östersunds Kommun erbjuder även rådgivnings- och samhällsorienteringskurser för att guida målgruppen mot sitt nya liv i Sverige. Syftet är att öka medvetenheten om vinsterna av en god integration i samhället.

Programma Integra är ett socialt kooperativ grundat 2005 och baserat i Rom. 

Programma Integra är ett socialt kooperativ, med målet att implementera och stödja planer för social integration av migranter och flyktingar, för att främja uppstarten av hållbara och varaktiga processer för autonomi och för att medverka till välfärd och utveckling av gemenskap.

Programma Integra utför detta uppdrag genom: Planering av vägar för social integration (social-rättslig hjälp, arbetsorientering, rådgivning för individuella och gruppsessioner, italienska språkkurser och yrkesutbildning, interkulturella medlingstjänster, social medling inom bostadsområdet); Främjande av samarbete, kunskap och innovation bland sociala yrkesverksamma (yrkesutbildning och repetitionskurser, seminarier och workshops); 

Samhällets engagemang i utmaningar kopplat till integration (aktiviteter för att öka medvetenheten); Stöd till institutioner i projektplanering med stor genomslagskraft (tekniskt stöd till den lokala förvaltningen vid planering, förvaltning, övervakning och ansvarsskyldighet för innovativa projekt).