Bra Praxis / REC

REC

Utveckling av yrkesfärdigheter för erkännande och validering av informell och icke-formell kompetens lärande av migranter och flyktingar & integration på arbetsmarknaden Projektet i korthet

Sysselsättning  

Namn på den organisation som genomför initiativet/projektet

Kooperativa sociala festprissar

Land

Italien

Genomförandenivå  

Nationellt och Internationellt

Target Group

Flyktingar och Asylsökande

SDG’s

Översikt över Projektet

REC – Utveckling av professionella färdigheter, för att känna igen och validera informell och icke-formell kompetens av migranter och flyktingar – integration på arbetsmarknaden – fokuserar på yrkesutbildning och arbetsmarknadsintegration av migranter och flyktingar genom att försöka hitta gemensamma standarder (utövares färdigheter, verktyg, kvalitetssäkring och kvalifikationsvägar) som överensstämmer med EU: s och nationella / lokala nivåkrav.

Rojektet är inkluderat i ett gemensamt europeiskt sammanhang, där det – trots eventuella skillnader – finns gemensamma utmaningar, och det transnationella EU-värdet kan stödja utvecklingen av innovativ praxis och stimulera lokala/regionala berörda i linje med följande politiska ram och nuvarande dynamik.

Yrkesutbildningen kan göra mycket för att göra ”migrationskrisen” till en ”migrationsmöjlighet” för ekonomin genom att arbeta med det ihållande missförhållandet mellan arbetskraftsutbudet, i vissa sektorer och för vissa yrkesprofiler och kvalifikationer.

Huvudmål:

– Att förbättra och skapa gränsöverskridande standardiserad yrkeskompetens hos deltagande yrkesutövare och intressenter inom yrkesutbildning i linje med EU:s standarder;

– Att dela och förbättra verktyg och praxis som kan synliggöra och jämförbara icke-formella och informella färdigheter hos migranter och flyktingar och stödja en snabbare integration på arbetsmarknaden och ytterligare yrkesutbildningsmöjligheter, även arbetsbaserad;

– Att integrera verktygen/standarderna/kraven i den forskningsetiska kommittén i lokala/regionala system och praxis genom att nå yrkesutbildningsanordnare och berörda, inklusive de som ansvarar för kvalifikationer och arbetsgivare.

Huvudsakliga Aktiviteter:

Sedan Cedefops forskning, som genomfördes 2015, konstaterades följande: 

 A) befintliga nationella system för erkännande, validering och/eller vägledning/rådgivning har inte utformats för att hantera den nuvarande situationen; 

B) Utvecklingen verkar i allmänhet vara långsam och ojämnt fördelad mellan och inom länder.

C) Hittills har det inte förekommit något systematiskt utbyte av erfarenheter och lösningar på detta område REC -projektet avser att förnya sig genom att agera på profilerna för de som arbetar med migranter/flyktingar genom att öka deras effektivitet när det gäller att utrusta migranter/flyktingar med nödvändiga verktyg för att få sina övergripande/icke-formella färdigheter erkända, validerade och certifierade, i enlighet med befintliga EU-standarder..

En omfattande utvärderingsrapport som bedömer giltigheten och kvaliteten på profilen och verktygen som utvecklats inom ramen för IO1 om IO2 i REC-projektet.

Det är avsett att samla in kvantitativa och kvalitativa återkopplingar och indikationer från en stark testaktivitet, strukturerad enligt följande:

A) En gemensam personalutbildningsåtgärd avsedd för yrkesverksamma på transnationell nivå som ska genomföras i Spanien;

B) Ett experiment ”på fältet” med slutmottagare, där yrkesverksamma kommer att få tillfälle att kontrollera effektiviteten hos den nya profilen och verktygen direkt med migranter/flyktingar i 6 olika länder.

C) En blandad uppsättning åtgärder för rörlighet (i 4 olika länder), där professionella har möjlighet att arbeta med andra lokala yrkesverksamma för att verifiera deras färdigheter och deras tillvägagångssätt och för att samla in ny feedback och förslag. ions.

Det material och den information som samlas in inom ramen för IO2 används av projektpartnerna för att analysera den kunskap de fått samt för att ta fram policyrekommendationer med operativa riktlinjer, så att behöriga myndigheter (nationell eller regional nivå, beroende på det specifika landet) kan anpassa sina system till en EU-validerad modell (REC-modellen) som är inriktad på ett specifikt mål och baserad på EU-standarder (Esco-Eqavet). Samt att ge yrkesverksamma den bästa kompetensen och verktygen för att bättre kunna validera och erkänna migranters/flyktingars icke-formella färdigheter.

Alla projektresultat, vederbörligen arrangerade, översatta och omarbetade, kommer att göras tillgängliga i ett gratis online-arkiv som skapats specifikt av REC-projektet och länkats av varje partners webbplats. För att vara realistisk när det gäller tillgängliga ekonomiska resurser är tanken inte att skapa en specifik plattform för e-lärande, utan att ägna en specifik session på partnerns webbplatser åt att publicera projektets resultat och använda befintliga plattformar som EPALE.

Resurserna omfattar de politiska rekommendationerna och de operativa riktlinjerna för de 3 mål som identifierats, men i synnerhet presentationen av innehållet i samband med vägarna för att stärka de yrkesverksamma som arbetar på migrationsområdet för att de ska kunna utrusta migranter/flyktingar med nödvändiga verktyg för erkännande och validering av icke-formell kompetens som ägs.

Mer Information

Hur föddes projektet?

REC var ett försök att bidra till förbättringen av yrkesutbildnings- och arbetsmarknadsutövare för att svara på utmaningarna i yrkesutbildningssystemen och arbetsmarknaden genom transnationellt arbete.

Projektet är inkluderat i ett gemensamt europeiskt sammanhang, där det – trots olika situationer – finns gemensamma utmaningar, och det transnationella EU-värdet kan stödja utvecklingen av innovativ praxis och stimulera de lokala/regionala intressenterna (där den transnationellt utvecklade informationskategorin kommer att tillämpas) i linje med följande politiska ram och nuvarande dynamik:

– Yrkesutbildning, sociala tjänster och arbetsmarknadsaktörer och berörda parter (inklusive beslutsfattare) bör vara bättre rustade att ge stöd till inkluderande arbetsmarknader, som COM(2016) 381 final, EN NY KOMPETENSAGENDA FÖR EUROPA – Samarbete för att stärka humankapital, anställbarhet och konkurrenskraft uppmanar med kraft till och tillhandahåller EU-verktyg för detta mål,

– (EN) EU, och i synnerhet de länder som är representerade i partnerskapet, har att göra med en stor närvaro av migranter och flyktingar.

Den 1 januari 2016 var antalet personer bosatta i EU-28 som var medborgare i tredjeländer 20,7 miljoner, medan antalet personer som bor i EU-28 och som är födda utanför EU var 35,1 miljoner. Mellan 2015 och 2017 lämnades omkring 3,5 miljoner ansökningar om internationellt skydd in i EU+. Italien, Frankrike, Tyskland och Grekland hör till de länder som har flest ansökningar. Medianåldern för invandrare till EU-28 2015 var 27,5 år, alltså en grupp av ungdomar, som kunde aktiveras för arbetsmarknaden. Dessa migranter/flyktingar stöter dock på många hinder för att bli en produktiv del av ekonomin.

– COM(2016) 377 final, Handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare, betonas att ”tidig integrering i yrkesutbildning med en stark arbetsbaserad utbildningsdimension kan visa sig vara särskilt effektiv för vissa tredjelandsmedborgare för att ge dem en grund för framgångsrik integration på arbetsmarknaden och framsteg mot en högre kvalifikationsnivå”

– Flera initiativ stöder på lokal nivå detta mål (Amif- och ESF-medel, ungdoms- och kompetensgarantisystem osv.) men ett transnationellt initiativ som rec gjorde det möjligt att främja ömsesidigt lärande och utbyte av praxis/verktyg på området yrkesutbildning och flyktingars/migranters integration.

Element som underlättade genomförandet av projektet

I rådets rekommendation från 2012 om validering av icke-formellt och informellt lärande uppmanades medlemsstaterna att senast 2018 inrätta ett nationellt arrangemang för validering (identifiering, dokumentation, bedömning och certifiering) av icke-formellt och informellt lärande, vilket var ett viktigt steg, särskilt för migranter och forskningsetiska kommittéer som är avsedda att verka inom denna process.

Påverkan på flyktingar eller lokala samhällsliv ?

Projektet omfattade en fas av forskning, verktygsutveckling och efterföljande testning av de producerade produkterna.

Experiment ”på fältet” med den slutliga målgruppen utfördes med det material som producerades inom ramen för IO2. De övergripande projektresultaten finns tillgängliga, men inget system för utvärdering av effekterna har tillhandahållits.

Den goda praxisens potential kan appliceras ?

Projektet kan appliceras i miljöer där ett enda system för validering av färdigheter ännu inte har skapats.

Visst representerar alla producerade produkter ett kit uppdaterat till 2021 som kan implementeras i framtiden.

Dessutom finns den verktygslåda som tagits fram inom ramen för rec-projektet tillgänglig på engelska, franska, spanska, italienska, tyska och grekiska.