Bra Praxis / Sa.mi.fo. Center

Sa.mi.fo. Center

Tillhandahållande av information och förebyggande av diskriminering

Namn på den organisation som genomför initiativet/projektet

ASL Roma 1 – Hälso- och sjukvårdssystemet

Land

Italien

Genomförandenivå

Lokalt

Target Group

Asylsökande

SDG’s

   

Översikt över Projektet

AMIFO Center – Hälsocenter för asylsökande och flyktingar föddes 2006 i samarbete mellan Centro astalli Association (Jesuit refugees services) och ett offentligt sjukhus (Azienda ospedaliera Roma A).

 
Centrumets mål är följande:  
• Att främja och underlätta genomförandet av den offentliga hälso- och sjukvården;
• Att informera patienterna om deras rättigheter och relaterade informationskällor;
• Att utbilda hälso- och sjukvårdspersonal i frågor som rör migrationsmedicin;
• Säkerställa kulturlingvistisk medling för att övervinna språkbarriären och interkulturell kommunikation;
• Främja ett systemiskt förhållningssätt till flerdimensionella trauman. Huvudsyftet är att ta ansvar för asylsökande och flyktingar under en period som inte överstiger 24 månader.

 

Tillvägagångssättet är inriktat på: 1. skapandet av tvärvetenskapliga vårdvägar och individuellt stöd som är lämpligt vid fysisk, social och psykisk smärta hos flyktingar; 2. integrationen mellan grundläggande medicinsk hjälp och specialiserad hjälp.

Centret är öppet från måndag till fredag, tillgången är gratis och är strukturerad i följande aktiviteter: reception, vårdorienteringskontor, rådgivningsområde, interkulturell språkförmedling, dagsjukvård ”allmänmedicin”, dagsjukvård ”transkulturell psykiatri”, psykologisk service, rättsmedicin, dagsjukvård för ”gynekologi och obstetrik”, dagsjukvård för ortopedi, vaccinationer.

Centrets personal antar i alla interventioner ett flerdimensionellt, tvärvetenskapligt och interkulturellt tillvägagångssätt.

Huvudsakliga Aktiviteter

Den Sa.mi.fo. centrum är en unik tjänst, genom att en språklig-kulturell språkförmedling bestående av cirka 10 språkstödjare (språk som talas: farsi, engelska, franska, spanska, arabiska, ukrainska, etc.) har skapats inom ett offentligt sjukhus.

Centret är öppet 5 dagar av 7 och vänder sig till tvångsmigranter.

År 2015 erhöll SAMIFO det viktiga erkännandet av Lazio-regionen som en regional hälsoanläggning för ASL Roma 1 för vård av tvångsmigranter samt en referenspunkt för de organ som arbetar för deras skydd eftersom den använder en organisationsmodell som genom integrerade vårdvägar lyckas möta komplexa hälsobehov som kräver hälso- och sjukvårdsinsatser och sociala skyddsinsatser samtidigt.

Sa. Mi.Fo är ett exempel på hälso- och sjukvård där integrationen av kliniska erfarenheter och bästa vetenskapliga evidens har möjliggjort utvecklingen av en innovativ och hållbar folkhälsomodell baserad på deltagande analys av hälsobehov.

Mer Information

Hur föddes projektet?

Health Center for Forced Migrants SaMiFo grundades 2006 som ett samarbete mellan ASL Roma 1 och Centro Astalli Association i syfte att skydda hälsan hos asylsökande och innehavare av internationellt och nationellt skydd. Självklart kan Sa.mi.fo-modellen replikeras, men i detta fall är hälsoledarnas engagemang och medvetenhet nödvändig. Den Sa.mi.fo. centrum finansieras delvis av hälsoministeriet, men för att täcka alla utgifter och för att garantera denna tjänst till så många mottagare som möjligt krävs en ständig sökning efter finansiering, en aktivitet som säkerställs av Astalli Centers planeringskontor.

Element som underlättade genomförandet av projektet

Insatsen implementerades enkelt på grund av två faktorer:

– förslag till skapande av centret mottaget från en psykiater, en intern anställd i ASL Rom 1, med stor erfarenhet av invandring.

– många psykologer och läkare anställda av ASL RM 1 har skapat ett observatorium för migrationsmedicin, vilket innebär att många anställda är känsliga för frågan om tvångsmigration.

Utmaningar i Genomförandet

1. Ibland brist på finansiering

Ständigt söka finansieringsutlysningar och skriva projektförslag

Påverkan på flyktingar eller lokala samhällsliv ?

År 2021 tog Sa.mi.fo emot mer än 2.000 personer. De människor som kom till centrum var främst från: Nigeria, Senegal, Eritreia, Afghanistan. På ett år genomfördes cirka 7 000 specialistbesök.

Tyvärr finns det inget system för att utvärdera effekterna av de aktiviteter som främjas av centret.

Den goda praxisens potential kan kopieras ?

Ger ett konkret bidrag till genomförandet av det globala ramverk för säker, ordnad och reguljär migration (det första internationella avtalet i världen, 12/2018).

Främjar en kultur av välkomnande och solidaritet som börjar med skyddet av rätten till hälsa (Agenda 2030 punkt 3).

Det sysselsätter läkare med erfarenhet av hantering av invandrarpatienter och språkliga-kulturella medlare och socialarbetare som, förutom att underlätta relationen mellan läkare och patient, erbjuder stöd till personer som ofta upplever ensamhet och diskriminering.