Bra Praxis / Tina

Tina

Tillhandahållande av
information och förebyggande av diskriminering

Namn på den organisation som genomför initiativet/projektet

Karolinska Institutet, KI Medical university of Solna 

land

Sverige

Genomförandenivå

Regionalt

Target Group

Flyktingar

SDG’s

   

Översikt över Projektet

Statistik som gjorts i Stockholms län visar att barn och unga med invandrarbakgrund söker psykiatrisk vård i mycket lägre utsträckning än dem som är födda i Sverige. Detta projekt syftar till att undersöka hur hälso- och sjukvården kan vara inkluderande och lättillgänglig för personer med invandrarbakgrund. Yrkesverksamma som arbetar med psykisk hälsa får adekvat utbildning för att hitta nya metoder som kan göra det lättare för målgruppen att få adekvat stöd.

Hälsokommunikatörer kommer att öka efterfrågan på psykisk vård av migranter.

Huvudsakliga aktiviteter

Användning av Brobyggare för att sprida information om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

  • Projektet har utvecklat en översättningsapp som målgruppen kan använda när de söker vård.
  • Mer än 245 yrkesverksamma och föräldrar från olika kommuner i Stockholm har gått utbildningar där delärt sig hur man identifierar barn i behov av psykiatrisk vård.
  • Informationsaffischer på hälsocentralerna
  • Help and guidance through webpages
  • Drop in at the health care centers to book appointments – not a key factor. Might be because of the pandemic.

 

Mer information

Hur föddes projektet?

Olika studier har identifierat att barn med invandrarbakgrund söker psykiatrisk vård i mindre utsträckning än resten av samhället. I detta sammanhang har Stockholms medicinska universitet (Karolinska Institutet) initierat ett projekt för att hitta sätt att öka sökningar till den psykiska vården bland invandrarbarn. 

Utmaningar i genomförandet

1.Inte tillräckligt med personliga resurser

Projektledare försöker identifiera nyckelpersoner (yrkesverksamma och föräldrar) som i sin tur kan utbilda andra

2. Kulturella hinder som hindrar migranter att söka psykiatrisk vård.

Använda brobyggare med samma bakgrund som målgruppen.

Påverkan på flyktingar eller lokala samhällsliv ?

Yrkesverksamma som arbetar med migranter har märkt att fler och fler barn och ungdomar känner sig bekväma med att diskutera mentala problem. Fler barn/ungdomar från Stockholm söker psykiatrisk vård än tidigare.