Bra Praxis / Together for integration

Together for integration

Boende • Fritid och nätverk

Organization that is implementing

Bulgarian Red Cross 

Land

Bulgarien

Projektets eller initiativets varaktighet och slutdatum

3 år

Genomförandenivå

Lokalt

Target Group

Flyktingar

Mer Information

redcross.bg

SDG’s

11

Översikt över Projektet

Syftet med projektet är att ge stöd till medborgare i tredjeländer, inklusive de som söker och/eller får internationellt skydd, och främja en framgångsrik integration i det bulgariska samhället. Dessutom syftar projektet till att låta flyktingar utnyttja sin egen potential och på så sätt påskynda den socioekonomiska utvecklingen i landet.

En rad åtgärder som utnyttjar de lokala myndigheternas kapacitet att genomföra en framgångsrik integration planeras. Ett partnerskap mellan kommuner och företrädare för civilsamhället som har erfarenhet inom fältet planeras också att byggas upp.

Huvudsakliga Aktiviteter

1 Inkludering på arbetsmarknaden av nyanlända flyktingar genom tidig bedömning av deras färdigheter och kvalifikationer, kombinerat med språkutbildning, specialiserad vägledning och mentorskap.

2 Samordning av bostadspolitiken med lika tillgång till sysselsättning, hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvård. Verksamhet som rör sektorsövergripande samverkan, bland annat genom att stärka kommunikationen mellan lokal, regional och nationell nivå, inbegripet verksamhet för att tillhandahålla bostadsstöd till personer som beviljats internationellt skydd, med anknytning till annan integrationsverksamhet.

3 Bygga upp en modell för samverkan mellan kommuner/lokala myndigheter och civilsamhället när det gäller att tillhandahålla integrationsinsatser till GTD.

4 Säkerställa tillgång till specifik psykiatrisk vård för GTD.
5 Uppmuntra utbytet med värdsamhället genom frivilliga, idrottsliga och kulturella initiativ.

6 Bygga kapacitet för att arbeta med GTD på kommun- och institutionsnivå.

Mer Information

Hur föddes projektet?

Under de senaste åren har Vitosha och Oborishte kommunala distrikt i samarbete med bulgariska Röda korset, liksom andra organisationer från civilsamhället, fått mycket erfarenhet och expertis i integrationen av kvotflyktingar. Genom detta partnerskap var det möjligt att utveckla ett initiativ för integration av kvotflyktingar. Detta projekt utgör ytterligare ett steg i detta initiativ, ett långsiktigt projekt.

Utmaningar

Icke-stödjande lokalsamhälle (enstaka fall)

Behov av medling med lokalsamhället

Påverkan på flyktingar eller lokalsamhällen?

Tillhandahöll integrationsstöd som inkluderar boende, grunden för integrationen.

Är detta projekt/program replikerbart och/eller skalbart?

Multifunktionell samarbetsmodell mellan civilsamhället och lokala myndigheter.

Optimering av integrationsprocessen på lokal nivå (hitta en bostad, inskrivning i skolan optimeras när det görs av den lokala och offentliga organen – kommunen)