Vår resa

Refu’IN-projektet startade i december 2019 och avslutas i december 2022. Projektet bestod av 5 huvudstadier under tre år: - Konstruktion av forskningsmaterial -Insamling och dataanalys - ta fram en verktygslåda - Slutkonferens och utbildning.

Internationella och transnationella möten:

Under projektutvecklingsprocessen hölls det olika möten både på nationellt och internationellt nivå. Dessa möten gjorde det möjligt för oss att föra diskussioner, delge varandra samt lära oss om flyktingar och asylsökandes levnadsförhållanden i de olika samarbetsländerna.

2019

• Projektstart

• Kick-off möte

2020

Stage 1: Konstruktion av forskningsmaterial

Målgrupp: stödmottagare (dvs. flyktingar och asylsökande) och professionella som arbetar med målgruppen. Den första versionen av frågeformulären applicerades på ett mindre urval av målgruppen och sedan fick de träffa en projektmedarbetare för att diskutera bland annat strukturen på frågeformuläret, frågorna, saker som behöver ändras, etc.

Efter dessa intervjuer, justerades den första versionen och granskades av en erfaren forskare som också föreslog några justeringar av denna version. Den slutliga versionen av frågeformulären översattes till engelska samt till partnerländernas huvudspråk. Slutligen såg vi ett behov av att översätta dessa frågeformulär till arabiska och franska.

Under första halvåret 2021 deltog alla samarbetspartners i förberedelserna av fokusgrupper. Huvudsyftet med fokusgrupperna var att ha en insikt om hur människor tänker samt få en djupare förståelse kring arbetet med att integrera flyktingar. Detta ledde till att det arrangerades tre fokusgrupper. Intervjuerna genomfördes med hjälp av ett manus som hade skapats.

2021

Stage 2: Insamling
och dataanalys

I frågeformulären för stödmottagaren samlades information in om deras sociodemografiska bakgrund (t.ex. ålder, kön, nationalitet) och om deras nuvarande situation i värdlandet. Deltagarna tillfrågades också om sitt eventuella deltagande i ett integrationsprogram och gav sina insikter om teman: boende, hälsa, utbildning, arbete, fritidsaktiviteter och diskriminering.

Frågeformulären för professionella inkluderade sociodemografiska data, följt av frågor relaterade till organisationen de arbetade för. Vidare samlades även in data om deras positiva erfarenheter samt utmaningar av att arbeta med flyktingar och asylsökande. De svarade också på frågor koppat till arbete, boende, språk, utbildning, social integration och kamratarbete. Avslutningsvis svarade de professionella på frågor om möjliga samarbeten mellan organisationer och lokala myndigheter samt på frågan om diskriminering.

Frågeformulären har analyserats och de slutliga resultaten kan hittas här.

Från juli till september 2021 genomfördes tre fokusgrupper av organisationerna som är involverade i projektet: en fokusgrupp för stödmottagare, en för professionella samt en blandad grupp. Fokusgrupperna hölls på det språket som talas i de olika länderna . Alla fokusgrupper besvarade frågor relaterade till följande kategorier: allmänna frågor, fritid och nätverk, arbete, utbildning, boende och diskriminering. Från fokusgrupperna erhölls två huvudresultat:innehållsanalysen från fokusgrupperna och checklistan för att hitta kriterier för bedömning av en god praxis.
Dataanalys processen startade efter tillämpningen av de byggda frågeformulären och implementeringen av fokusgrupperna. Resultaten från Dataanalysen finns här. .

2022

Stage 2: datainsamling
och analys.

Nationella forum och insamling av god praxis

Alla samarbetspartners organiserade ett nationellt forum i sina länder. Det var ett viktigt steg i vårt arbete med insamling av god praxis. För att nå andra viktiga delar av projektet bjöds det in aktörer (kommuner, beslutsfattare, civilsamhället, lärare, läkare, etc) som direkt eller indirekt arbetar med målgruppen.
Organiserade ett onlineforum där åtta nationella institutioner från olika delar av landet presenterade sina goda praxis. Och var och en presenterade en god praxis. Det fanns också en stund för att diskutera svårigheter och strategier kopplat till arbete med flyktingar.
Ett nationellt onlineforum med huvudtemat ”Integration” arrangerades i samarbete med ett produktionsbolag som sände hela evenemanget på Youtube. Sju organisationer presenterade en bra praxis var. Det fanns också möjlighet för paneldiskussioner där 3 experter inom integrationsområdet fick diskutera dessa goda praxis tillsammans med presentatörerna.
I Italien hölls tre nationella onlineforum organiserade av Arci Catania och Programma integra, med deltagande av totalt 13 representanter från andra organisationer. De tre mötena hade olika fokus, hitta god praxis kopplat till boende, jobb och orientering och slutligen hitta god praxis kopplat till fritid och aktivt deltagande av invandrare i samhället.
BCRM organiserade ett forum där de bjöd in experter från ledande organisationer från civilsamhället, kommuner och lokala myndigheter som kommer i kontakt med flyktingar.

Stage 3: Konstruktion av verktygslådan

Vad är verktygslådan?

Denna verktygslåda, som riktar sig till proffesionella som arbetar med mottagande och inkludering av asylsökande och flyktingar, kommer att vara en av huvudprodukterna från Refu’In. Den kommer att innehålla ett urval av god praxis och några riktlinjer för arbetet med målgruppen. Tanken är att verktygslådan ska stödja yrkesverksamma i implementeringen av fler och bättre insatser kopplat till mottagande och inkludering av asylsökande och flyktingar.

Stage 4:Slutkonferensen

Slutkonferens:
24 november 2022

Stage 5: Träning (snart)

Beräknat datum: december 2022